Novinky

Silvia Binda Heiserová

Výskum a analýza konceptu falocentrickej moci ako symbolu mužskej sily v urbánnom prostredí

Dátum: 08.09.2020

Autor: Martin Brix

Od klavíra k výtvarnému umeniu. Z Bratislavy do Valencie. Takýmto smerom sa uberala naša dnešná hostka, ktorá získala titul MFA na Fakulte výtvarných umení Polytechnickej univerzity v španielskej Valencii. Tu si momentálne dokončuje aj doktorandské štúdium.

Vo svojom súčasnom umeleckom výskume a praxi skúma mestskú pamäť západných metropol z kritického feministického pohľadu. Jej tvorba čerpá z vízie mestského priestoru ako politickej arény, kde je boj o moc a kontrolu stelesnený v architektúre, najmä v pamätníkoch predstavujúcich zaujaté čítanie histórie. Silvia Binda Heiserová vo svojej tvorbe vychádza práve zo svojho výskumu, kde analyzuje urbánne prostredie, jeho mocenské symboly a štruktúry. Jej nosnou témou je historický a rodový pohľad na mestský priestor, kde túžba po moci je stelesnená napríklad aj v architektúre, jej tvaroch, farebnosti, či materiáloch. Tento analytický a kritický pohľad je premietnutý do abstraktných geometrických motívov, ktoré poukazujú na vertikálnosť, uniformnosť a vyhranenosť fyzických, ale zároveň aj myšlienkových priestorov našej každodennosti. Silvia opakovane experimentuje so symbolikou a hybridizáciou urbánnych fragmentov, ktoré prenáša do maľby, grafiky, sochy, či audiovizuálnej tvorby.Galéria