Novinky

Šimon Kučera

Svetlo, farba a forma ako podstata vizuálneho umenia

Dátum: 11.04.2022

Autor: Martin Brix

Digitálne technológie menia povahu tradičných umeleckých diel. Umelci experimentujú s programovateľnými médiami, kriticky zhodnocujú už zavedené systémy poznania a vytvárajú nové estetické modely. Šimon Kučera patrí medzi nastupujúcu generáciu geometrických maliarov, ktorá má na území Slovenska minoritné zastúpenie. Vo svojom autorskom programe sa aktívne venuje analýze základných výrazových prostriedkov ako je svetlo, farba, forma a optická ilúzia.

Šimonova cesta k maľbe začala už na strednej škole. Aj keď ako pätnásť ročný chalan ešte nevedel čo naozaj chce v živote robiť, prihlásil sa na Školu umeleckého priemyslu Josefa Vydru, teda na strednú odbornú školu, ktorá študentom poskytuje vzdelanie v oblastiach umenia, dizajnu a remesla. Spočiatku sa plánoval venovať sochárstvu, no nakoniec sa rozhodol pre textilný dizajn. Ale ani pri tom neostal dlho. Už v druhom ročník začal svoju tvorbu realizovať na plátno. Tým pádom štúdium tradičného textilu išlo do úzadia. A pravé na prelome druhého a tretieho ročníka prišlo rozhodnutie venovať sa maľbe. Po úspešnom ukončení strednej školy si podal prihlášky na dve školy vysoké. Prvou bola Slovenská technická univerzita a priemyselný dizajn a tou druhou Vysoká škola výtvarných umení a maľba. Atmosféra VŠVU Šimonovi natoľko učarovala, že sa rozhodol práve pre toto štúdium.

Šimon Kučera absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Ivan Csudai. Počas svojho štúdia prešiel rôznym vizuálnym zobrazením svojich tém, no nakoniec svoju tému ustálil a zdôraznil v jazyku geometrickej abstrakcie. Svoje témy hľadá v digitálnom prostredí, ktoré je podľa neho neoddeliteľnou súčasťou našej existencie. Sústreďuje sa prevažne na kompozíciu, farbu, tvar a optickú ilúziu, ktoré tvoria základ jeho tvorby. Tieto výrazové prostriedky neustále transformuje do nových možností zobrazenia.

Svetlo, farba a forma ako podstata vizuálneho umenia. Cieľom Šimonovej praktickej časti diplomovej práce, bolo vytvoriť sériu malieb, ktorá by úzko súvisela s jeho teoretickou častou. Podobne, ako teoretická časť diplomovej práce sa aj praktická časť zaoberá základnými výrazovými prostriedkami, ako je svetlo, farba a forma. Obrazy, ktoré boli vytvorené, sa svojim obsahom a formou koncentrujú práve na spomenuté prostriedky, ktoré aktívne skúma v maliarskom médiu. V Šimonovej tvorbe ide o nový a nekonvenčný spôsob zobrazovania, kedy je maľba tvorená na špeciálnych atypických rámoch. Tento nový spôsob prezentácie, posúva fyzické obmedzenia maľby a stiera hranice medzi maľbou a dizajnom. Vytvorené maľby ťažia zo širokej škály zdrojov, a to od počiatku geometrického umenia až po dizajn. Zásadným momentom pozorovania je správanie sa základných maliarskych výrazových prostriedkov, ako je svetlo, farba a forma. Výsledkom je pozoruhodná séria malieb s expresívnou kvalitou a nepotlačiteľnou energiou. Svojou dynamickosťou a konceptualizovaním abstraktného jazyka tieto obrazy naznačujú pohyb a pripomínajú prírodné javy. Ide o akési samostatne stojace kompozície v priestore, ktoré sú oslobodené od tradičného budovania kompozície.

Šimon sa aktívne zúčastňuje skupinových ako aj samostatných výstav. Aktuálnou je výstava SPACE ODYSSEY, v ktorej sa Šimon svojimi dielami vymedzuje voči klasickému zobrazovaniu a predstavuje nový nekonvenčný spôsob, kedy obraz ukotvuje na špeciálnych atypických rámoch.

Jednotlivé obrazy z tejto série sú vytvárané za pomoci počítača. Nejde však o tradičné počítačom generované umenie, ktoré poznáme zo 60. rokov, ale o symbiózu ľudského rozumu a estetiky stroja, ktoré sa spájajú v tradičných maliarskych postupoch. Celá idea a vizuálna stránka obrazu je tvorená práve v digitálnom prostredí za pomoci grafických programov pre spracovávanie vizuálnych obrazov. V týchto programoch narába s primárnymi geometrickými útvarmi, ktoré radí do kompozícii a následne transformuje do požadovaných estetických kvalít. Každý z obrazov vyžadoval individuálny prístup s primárnym zameraním na tvarovanie kompozície, farebné prevedenie a požadovanú dimenziu obrazu. Tieto digitálne obrazy boli následne realizované podľa požadovaných parametrov, ako napríklad výroba dreveného rámu či vyrezanie prenášacej šablóny za pomoci rezacieho plotru. za najväčší prínos tejto série obrazov vníma rôznorodosť jednotlivých obrazových výstupov a nazeranie na maliarske médium. Táto séria sa nesnaží o zastieranie prítomnosti počítačového média a strojov, ale naopak, poukazuje na praktické a efektívne využívanie moderných technológií v súčasnom maliarstve, ktoré v kombinácii s autorskou výpoveďou dodávajú súčasným geometrickým maľbám nový typ aury.

Ďalšími zásadnými dielmi sú projekty Point of reflection a Kryptonite. V prvom spomínanom projekte ide o maľby, ktoré vznikli v priebehu roku 2020, a ktoré sú akoby oslobodené o psychické automatizmy a predstavujú skôr meditatívny charakter obsahu. Maľby, ktoré sú zamerané vyslovene na vizuálny vnem diváka. Nemožno o nich však vravieť ako o obrazoch, ktoré nemajú svoj obsah, lebo prešli istou vývojovou fázou a niekde vo svojom kóde majú skúsenosť s expresívnejším rukopisom predchádzajúcich diel. Projekt Kryptonite vznikol v spolupráci s českým umeleckým tandemom Ondrash & Kašpárek, teda s Ondřejem Konupčíkem (český tatér, výtvarný umelec, zakladateľ nadačného fondu Zkruhu a absolvent FMK – Univerzity Tomáše Bati v Zlíne) a Radimom Kašpárekom (český umelec), kde autori spojili svoje individuálne vizuálne štýly. Nápad prepojiť ich tvorbu vznikol ešte v roku 2020, keď si vymenili obrazy a už od prvého momentu tušili, že tým to nekončí. Po roku vyšla na svetlo sveta maľba, ktorá reprezentuje ich vnútorné vesmíry.

Ďalšou zmysluplnou spoluprácou je spolupráca s rodinným pivovarom Zichovec, v rámci ktorej vzniklo unikátne pivo, ktorého dizajn zdobí Šimonove dielo. Šimon si túto spoluprácu veľmi váži a navyše má pre neho veľký zmysel. Čiastka z predaja je totižto venovaná pre rodiny, ktoré si bolesť nevybrali. Tento projekt zastrešuje Nadační fond Zkruhu – združenie tatérov, výtvarníkov a ďalších umelcov, ktorých diela sa dražia a výťažok z predaja putuje na dobročinné účely. Šimon momentálne žije a tvorí v Bratislave.Galéria